Как и защо да изберем Център за професионално обучение?
Много често при избора на организация, която предлага професионално обучение, възникват неувереност или съмнения относно качеството на процеса и на продукта, предлаган от съответната организация. Понякога тези съмнения са основателни и е добре да се знае как може да се определи надеждно ли е дадено учебно заведение и в състояние ли е да отговори на вашите нужди и очаквания поне до известна степен.

Внимание!                                                                                                                              

В системата на професионалното образование и обучение се издават само стандартизирани документи – Свидетелство за професионална квалификация, когато се придобива степен на професионална квалификация и се полагат държавни изпити / по утвърдена Национална изпитна програма/, и Удостоверение за професионално обучение / за част от професия/ – писмен или устен изпит по теория и практика, организиран от учебното заведение. Към тези документи може да бъде приложен и Europass сертификат / не е задължителен на този етап, но  представлява описание на професионални компетенции, на чужд език, предимно английски език, и предназначен за работа в чужбина/. В друга тема ще разгледаме обстойно всички елементи и реквизити на стандартизираните от МОН документи, издавани от Центровете за професионално обучение.

 Организации, които претендират да извършват професионално обучение, но не са в състояние да издадат тези документи, следва да будят основателни съмнения.


Първата стъпка
е проверка на легитимността. Тя може да се направи онлайн в регистъра на НАПОО за центровете за професионално обучение. Включва код и наименование на професиите и специалностите, за които съответния център има лицензия, адрес , телефон за контакт и имена на управител.

Втората важна стъпка е проверката на материалната база. Посетете учебното заведение и се уверете, че условията са подходящи за вашето обучение. Поискайте да видите залите и техниката, с която разполага организацията. Всяка Материално-техническа база, трябва да отговаря на ДОС – Държавен общообразователен стандарт, за обучение по теория и по практика. Информация за Учебната база – адрес, професия, по която се обучава, описание на учебните зали / помещенията/ фигурира в системата на НАПОО в модул „Материално техническа база”  на съответния Учебен център.
Третата стъпка е проверката на преподавателския екип. Тук нещата стават малко по-сложни, защото не е възможно да познавате всички преподаватели на учебното заведение или да намерите информация за тях. Добър знак е, когато учебното заведение е публикувало на сайта си или в други информационни материали имената на преподавателите си. Минималното образователно равнище за преподавател по теория : висше образование + Квалификация по професията; за преподавател по практика : допуска се и със Свидетелство за професионална квалификация, мин. 2-ра СПК + средно образование. Имайте в предвид, че тези данни за преподаватели, фигурират в системата на НАПОО, които преминават през обстойна проверка.
Четвъртата стъпка е да потърсите отзиви в интернет, пресата или други медии. Имайте предвид, че лошите новини се разпространяват бързо и ако нещо не е наред с учебното заведение, най-вероятно информация за това ще намерите без проблем. От друга страна, хората по-рядко са склонни да пишат добри отзиви, така че отсъствието на добри препоръки понякога само по себе си е добра препоръка. Естествено, най-добрият начин да почерпите достоверна информация е от човек, който вече познава учебното заведение и има представа от това как протича процесът на обучение. Не всяко мнение обаче е критерий за достоверност, така, че 2 или 3 мнения не са излишни.
Петата стъпка е да направите оценка на контакта с учебното заведение. Задължително поговорете лично, по телефона или с други форми на контакт с учебното заведение. Направете внимателна оценка по няколко показателя:
1) качество на предоставяната ви информация, съдържателност и изчерпателност;
2) бързина на реакцията и време за получаване на отговор при писмена комуникация;
3) реалистичност – ако ви обещават чудеса, по-добре е да внимавате; доброто учебно заведение пази внимателно репутацията си и по-скоро ще предпочете да ви загуби като клиент, отколкото да ви въведе в заблуждение.
И знайте, че всеки издаден от Център за професионално обучение документ се публикува в Регистър на издадени документи / съгласно чл.42,т.11 от ЗПОО/, като задължително се прикача сканирано изображение на  издадения документ – Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение / за част от професия/. Проверката се прави чрез ЕГН-за вида на курса на обучение, а за сканирания документ – чрез вписване на регистрационния номер на издадения документ. Документи издадени до 01.08.2016г., според съобщение на НАПОО, не се проверяват от агенцията. Но няма ограничение, чрез формата на контакт в сайта, всеки да си направи запитване, относно легитимността на документа за правоспособност.
Регистър на НАПОО за лицензираните центрове за професионално образование и обучение и Регистър на издадени документи може да намерите в сайта на НАПОО – www.navet@goverment.bg !

                                                            УДОСТОВЕРЯВАНЕ  НА ОБУЧЕНИЕ  С ДЪРЖАВЕН ДОКУМЕНТ                                                                                               СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  /СПК/                              

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА:  ОБУЧЕНИЕТО ЗА СПК е обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, със задължителни професионални подготовки : Обща ПП, Отраслова ПП, Специфична ПП и Разширена ПП/Избираем учебен предмет. Първите 2 вида подготовка са икономически и организационни дисциплини – Икономика, Предприемачество, ЗБУТ, Организация на труда, Комуникация, Професионална етика и професионално развитие, ИКТ.

За направлението 815 – фризьорски и козметични услуги са еднакви, независимо за каква професия и специалност  се отнася – фризьор, козметик, маникюрист, соларни студиа.                                                                                                                                                                          Право да преподават : лица с висше икономическо образование.                                                                                                      Специфичната ПП е обучение по специфика на професията и се извършва от лица с висше образование и професионална квалификация по професията, минимум 2-ра СПК.                                      

Формите на обучение – задочна, самостоятелна, индивидуална – дават възможност на курсиста да се подготвят  самостоятелно. Всички дисциплини се оценяват по отделно и са с определен хорариум, според учебния план. Обучението завършва с полагане на Държавен изпит по Теория и Практика, по теми от Национална изпитна програма на МОН.

По българско законодателство са необходими : От курсист : копие на лична карта,  3 / три / снимки, Медицинско свидетелство / само от личен лекар/-за курс-  /изписва се професията/ ; копие на диплома за средно /висше /образование. За надграждащо обучение – Удостоверение.

Процедура:

 • Заявление за включване в курс
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 • Договор за обучение
 • Докумнетация за Учебната база;
 • Дневник /график/ на курса

График за явяване на изпити по предмети от Обща ПП, Отраслова, Специфична ПП и Разширена ПП / ИУЧ/. Изпитите са в писмен вид, под формата на тестове.                                                                                                                                 

Изпит за придобиване на професионална квалификация:

 • Заявление за допускане до Държавен изпит-теория и практика

Теория: Изпитна тема – разработка по план – тезис                                                                                                                               Практика:изпълнение на практическо задание- разработват се от преподавателя и учебния център. Курсиста протоколира практическото задание.                                                                                                                                                                      

Финална процедура:

 • Заявление за издаване на Свидетелство за професионална квалификация – оригинал

Издаване на Свидетелство за професионална квалификация                                                                                                                      

Получаване на Свидетелство за професионална квалификация:

 • Връчване на Свидетелство за професионална квалификация, подписано от Преподавателя, който е председател на държавната изпитна комисия;
 • Подписване на Декларация за липса на възражения относно обучението и освобождаване на отговорност – преподавателя и Учебния център;
 • Попълване на Анкетна карта от курсист за степента на удовлетвореност от обучението

Следва въвеждане на документа в сайта на НАПОО . Подава се за обстоятелствена проверка чрез електронен подпис за  одобряване от експерт за вписване в регистрите на издадени документи. В раздел: Регистър на издадени документи,  в сайта на НАПОО, лицето, чрез ЕГН , има възможност да провери завършилите обучения . Сканирано изображение се проверява – чрез въвеждане на регистрационен номер, вписан в документа.                                                     

Заб. Обучението на отделни предмети/дисциплини/ от дадена професия се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение по ЧАСТ от професия.                                                                                                                                             

                                           УДОСТОВЕРЯВАНЕ  С ДЪРЖАВЕН ДОКУМЕНТ ОБУЧЕНИЕ   по  част от ПРОФЕСИЯ  с

                                                                               Удостоверение за професионално обучение

По българско законодателство са необходими :

От курсист : копие на лична карта, една снимка, Медицинско свидетелство / само от личен лека/-за курс-  /изписва се професията/ ; копие на диплома за средно /висше /образование

Процедура:

 • Заявление за включване в курс
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 • Договор за обучение
 • Документация за Учебната база;
 • Дневник /график/ на курса

Теория : предава се на хартиен носител или се водят лекции в зависимост от формата на обучение;        

Практика : провежда се по план и програма на преподавателя / учебния център /

Изпит : Теория и практика

 • Заявление за допускане до изпит-теория и практика

Теория: тест – разработен от учебния център с участието на преподавателя                                                                          Практика:изпълнение на практическо задание- разработват се от преподавателя и учебния център.

Финална процедура:

 • Заявление за издаване на Удостоверение за професионално обучение / оригинал/ и издаване на Удостоверение за професионално обучение
 • Освен оригинал, всеки център може да издаде и ДУБЛИКАТ  на вече издадения от него документ при необходимост.

Получаване на Удостоверение за професионално обучение:

 • Връчване на Удостоверение за професионално обучение
 • Подписване на Декларация за липса на възражения относно обучението и освобождаване на отговорност – страните по договора за обучение;
 • Попълване на Анкетна карта от курсист за степента на удовлетвореност от обучението

До 24 часа от издаването на документа, той е виден в сайта на НАПОО в раздел: Регистър на издадени документи на лицето, чрез ЕГН , с номер,  сканирано изображение – чрез въвеждане на регистрационен номер, вписан в документа, според дейността на нашия център. По правила на ЗПОО, този срок е до 10 дни след издаването на документа.                                                                                                                                     

В РАЗДЕЛ „ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТЪРА“ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ  ЧАСТ ОТ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, ПО КОЯТО ЦЕНТЪРА ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЯТА СИ!!!